Ochrana osobných údajov

prevádzkovateľ:

Obchodné meno: AROMA ONE s.r.o.
Sídlo: Palatínova Ul. 2732/61, Komárno 945 01
IČO: 47979810
DIČ: 2024168729
IČ DPH: SK2024168729
Zast.: Michal Židek, konateľ

e.mail: i.zidekova@aromaone.sk
tel.: 0905 341 222

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľom poverenej osoby

Dotknutá osoba sa môže v prípade potreby kedykoľvek obrátiť na osobu poverenú prevádzkovateľom („poverenca“) v súvislosti s ochranou osobných údajov, a to:
Meno a priezvisko: Ivana Ryšavá
e-mail: i.zidekova@aromaone.sk
tel.: 0905 341 222

I. Všeobecné informácie

1. Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou venujúcou sa najmä maloobchodu a veľkoobchodu, a to predovšetkým predaju zariadení na aromatizáciu priestorov a neutralizáciu pachu, ako aj ďalším činnostiam, ktoré má zapísané ako predmety podnikania v obchodnom registri.
2. Prevádzkovateľ zároveň prevádzkuje webovú stránku www.aromaone.sk. Pri návšteve, používaní a práci na uvedenej stránke, môže užívateľ stránky (t. j. Vy ako dotknutá osoba) prevádzkovateľovi dobrovoľne podať informácie, medzi ktorými môžu byť aj osobné údaje identifikujúce užívateľa ako konkrétnu osobu a to najmä vyplnením formuláru alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje funkcionalita portálu.
3. Rovnako môžete prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnúť svoje osobné údaje aj iným spôsobom, mimo využitia stránky www.aromaone.sk, a to najmä elektronickou poštou (e-mailom), vyplnením formuláru, v súvislosti s akciami organizovanými prevádzkovateľom alebo v rámci právnych vzťahov, do ktorých dotknutá osoba vstúpi s prevádzkovateľom, ako napr. uzatvorením pracovnej, občiansko / obchodno právnej, prípadne inej zmluvy.
4. Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) sa vzťahujú na všetky situácie, za ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom, pričom zároveň obsahujú okruh informácií v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ktoré Vám zo strany prevádzkovateľa musia byť poskytnuté.

II. Výklad niektorých pojmov

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

ZoOÚ – Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (resp. „dotknutej osoby“), ktorou sa rozumie osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie – je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Informačný systém – je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

Prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Súhlas dotknutej osoby – je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Cookies – je malý súbor, ktorý sa z webovej stránky ukladá na pevný/hard disk (vrátane mobilných zariadení) užívateľa/návštevníka. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu (stránka z ktorej návštevník prišiel), stránky/produkty navštevované na našom webe, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli navštevované a pod. Platnosť/funkčnosť súboru cookies buď vyprší na konci internetovej relácie (po odpojení zariadenia od stránok/internetu) alebo vyprší po určitej obmedzenej dobe.

III. Spôsob, účel a právny základ spracovania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, ako automatizovane, tak aj manuálne, avšak iba rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie účelu spracovania a na nevyhnutnú dobu (t. j. v prípade poskytnutia osobných údajov nad tento rámec, resp. ak odpadne účel alebo právny základ ich spracovania, prevádzkovateľ takéto údaje ďalej nespracováva a odstráni ich zo svojich informačných systémov).

2. Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov (t. j. dôvodom pre ktorý k spracovaniu dochádza) dotknutých osôb je najmä:

 • uzatváranie zmluvných a iných obdobných právnych vzťahov s prevádzkovateľom a veci s tým súvisiace, napr. plnenie zmluvnej povinnosti v súvislosti s distribúciou objednaného tovaru, služieb a pod. v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • uplatňovanie oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to najmä zasielanie noviniek a newsletterov osobám, ktoré už v minulosti poskytli svoje údaje prevádzkovateľovi a to za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb a poskytnutia súvisiacich informácií; využívanie kamerových systémov za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa a pod.;
 • plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a to najmä vo vzťahu k plneniu zákonných povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa voči svojim zamestnancom, plnenie povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi zo zákona o účtovníctve, vybavenia reklamácií, správy registratúry a pod.;
 • realizácie priameho marketingu na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, napr. zasielanie noviniek a newsletterov, osobám, ktoré ešte neposkytli svoje údaje prevádzkovateľovi;
 • spracovanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v súvislosti s činnosťou prevádzkovateľa, v súlade s účelom na ktorý bol súhlas poskytnutý, t. j. najmä spracovanie osobných údajov pri podujatiach organizovaných prevádzkovateľom, pri súťažiach atď., ak nejde o oprávnený záujem prevádzkovateľa.

3. Osobné údaje prevádzkovateľovi ako dotknutá osoba poskytujete na základe Vášho dobrovoľného rozhodnutia (t. j. nemáte žiadnu povinnosť tak učiniť). Prevádzkovateľ však uvádza, že v niektorých prípadoch nie je bez poskytnutia konkrétnych osobných údajov možné vykonať Vami požadované úkony (napríklad nie je možné bez poskytnutia niektorých Vašich osobných údajov uzatvoriť s prevádzkovateľom pracovnú zmluvu alebo realizovať objednávku či plnenie inej zmluvy).

4. Ak je na spracovanie poskytnutých osobných údajov potrebný súhlas Vás ako dotknutej osoby, je prevádzkovateľ povinný si ho od Vás vopred vyžiadať. Pri spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu so spracovaním, môžete kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to rovnako jednoduchým spôsobom, ako bol udelený (napr. v prípade elektronicky udeleného súhlasu je možné súhlas odvolať zaslaním e-mailovej správy poverencovi alebo priamo prevádzkovateľovi), avšak bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

IV. Rozsah spracovania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na naplnenie účelu spracovania. Napr. na účely uzatvorenia zmluvy na dodanie tovaru nepotrebuje prevádzkovateľ získať a spracúvať Vašu fotografiu a spracúva tak iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy (t. j. meno a priezvisko, adresa, kontakt, prípadne iné nevyhnutné údaje). Súčasne platí, že v prípade poskytnutia osobných údajov nad nevyhnutný rámec (aj neúmyselného), prevádzkovateľ takéto údaje ďalej nespracováva a odstráni ich zo svojich informačných systémov.

2. Prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva najmä nasledovné kategórie osobných údajov:

 • základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník);
 • kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa;
 • záznamy e-mailovej prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe;
 • transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach;

V. Bezpečnosť osobných údajov a doba uchovávania

1. Vami dobrovoľne poskytnuté osobné údaje sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité prevádzkovateľom výhradne pri plnení povinností a/alebo záväzkov k užívateľom portálu alebo záväzkov voči osobám, ktoré poskytli prevádzkovateľovi osobné údaje iným spôsobom, a to iba v rozsahu, ktorý vyplynie z podanej informácie, na dobu potrebnú na uplatňovanie práv a plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcu z uzatvorenej zmluvy, právnych predpisov, prípadne na dobu s ktorou ste súhlasili (ak nie je právnymi predpismi alebo dohodou stanovené inak, je táto doba najviac 10 rokov od poskytnutia osobných údajov).

2. V súvislosti s dobou uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ odkazuje najmä na to, že uchovávanie osobných údajov má svoj základ aj v niektorých právnych predpisoch, ako je napr. zákon o účtovníctve, ktorý priamo ukladá ich uchovávanie na určitú dobu a zároveň je ich dlhodobejšie uchovávanie potrebné aj z dôvodu možnosti uplatňovania práv prevádzkovateľa, najmä s poukazom na zákonné premlčacie lehoty. Aj tu ale platí, že prevádzkovateľ uchováva len údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné a na nevyhnutnú dobu.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečil primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie spracúvania Vašich osobných údajov, pričom zároveň vyhlasuje, že po uplynutí doby ich spracúvania a uchovávania zabezpečí ich likvidáciu, spôsobom poskytujúcim dostatočné záruky voči ich možnému zneužitiu.

VI. Spracovanie osobných údajov iným subjektom ako prevádzkovateľ

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že tretej strane neprenajme, nepredá ani si s treťou stranou nevymení osobné údaje dotknutej osoby (t. j. údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď., ktoré identifikujú užívateľa ako konkrétnu osobu), bez výslovného súhlasu Vás ako dotknutej osoby, čím však nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa určiť na spracovanie osobných údajov v súlade s týmito Zásadami, nariadením GPDR a ZoOÚ sprostredkovateľa. V podmienkach prevádzkovateľa môže ísť najmä o:

 • osoby podieľajúce sa na preprave veci, ak je prevádzkovateľom zasielaná (napr. kuriérska spoločnosť, pošta), alebo na dodaní služby,
 • osoby podieľajúce sa na realizácií platobných a iných služieb na podklade objednávky a pod.,
 • osoby zaisťujúce chod webovej stránky a služby s tým súvisiace,
 • osoby zaisťujúce marketingové služby,
 • osoby vykonávajúce účtovné služby, v prípade uplatňovania práv prevádzkovateľa advokát a pod..

2. Rovnako tým nie je dotknutá tá skutočnosť, že k Vašim dobrovoľne poskytnutým údajom môžu mať prístup aj iné, na to vyslovene prevádzkovateľom poverené a riadne poučené osoby (napr. osoby v pracovnom pomere s prevádzkovateľom), avšak výhradne na účely nevyhnutne potrebnom na spracovanie Vašich osobných údajov v súlade s účelom, na ktoré boli poskytnuté. Prevádzkovateľ je taktiež v zákonom stanovených prípadoch oprávnený, resp. povinný, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov, napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

VII. Profilovanie a automatizované rozhodnutia

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Vami poskytnuté osobné údaje nie sú využívané na účely profilovania. Rovnako Vaše osobné údaje nie sú ani predmetom automatizovaného rozhodovania.

VIII. Súbory cookies

1. Pri používaní webovej stránky www.aromaone.sk sú zo strany prevádzkovateľa zároveň využívané aj tzv. cookies, pričom bližšie informácie o ich používaní môžete nájsť v pravidlách používania cookies.

IX. Prenos údajov do tretej krajiny

1. Prevádzkovateľ rovnako vyhlasuje, že Vaše osobné údaje neprenáša do tretej krajiny (t. j. mimo EÚ) a ani do medzinárodnej organizácie.

X. Vyhlásenie dotknutej osoby

1. Pred tým ako dobrovoľne podáte prevádzkovateľovi informácie, prehlasujete, že všetky Vami uvedené osobné údaje sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné a dávate (tam kde je to aplikovateľné) svoj dobrovoľný súhlas na ich spracúvanie.

XI. Poučenie o právach dotknutej osoby

1. Ako dotknutá osoba disponujete na základe GDPR, určitými právami, medzi ktoré patrí napr.:

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (t. j. Úradu na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220),
 • právo požadovať prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu a vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • či právo na prenosnosť údajov.

2. Kompletné poučenie dotknutej osoby, o všetkých právach, ktoré jej v súvislosti s ochranou osobných údajov vyplávajú GDPR možno nájsť na stránke www.aromaone.sk v sekcií ochrana osobných údajov, v sídle prevádzkovateľa, prípadne ho prevádzkovateľ poskytne na vyžiadanie v elektronickej forme.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady zmeniť. Novú verziu Zásad prevádzkovateľ bezodkladne zverejní po ich prijatí na svojich internetových stránkach a zároveň Vám ako dotknutej osobe zašle novú verziu Zásad na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

V Komárne, dňa 24.05.2018